Nou Programa d’Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis, disponibles fins al 31 de juliol

22/01/2021
E.P.V.

Sabies que la Generalitat de Catalunya ha tret un programa d’Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE)? Si vols rehabilitar energèticament el teu habitatge o edifici, ara és el moment!

A continuació et detallem les característiques, beneficiaris i terminis:

 

L’ajut està dirigit a rehabilitar energèticament els següents tipus de construccions:

Opció A: actuacions en edificis existents

 • Edificis d'habitatge unifamiliar ​
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge​
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.​

 

L’adjudicació d’aquests ajuts obliga a que s’assoleixin aquests objectius:

 • Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). Aquest criteri no serà d'aplicació en els següents casos:
  • Quan l'edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora.
  • En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà reduir el seu consum d'energia final un 20% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.
 • Assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte la situació de partida.

 

Els ajuts es poden sol·licitar per realitzar les següents actuacions elegibles: ​

 • Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. ​
 • Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.​
  • Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​

 

Els ajuts no seran adjudicats per a fer les actuacions elegibles als següents edificis o rehabilitacions:

 • Edificis de nova construcció​
 • Ampliacions (superfície o volum)​
 • Canvi d'ús

 

Es poden beneficiar d’aquests ajuts...

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d'edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​
 • Les comunitats o agrupacions de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). ​
 • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació.​
 • Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d'actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​
 • Les Comunitats locals d'energia, les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.​

 

Per últim, el termini de presentació de les sol·licituds és fins el 31 de juliol de 2021, o quan s’esgoti el pressupost disponible.

 

Podeu veure més informació i fer la sol·licitud a través d’aquest enllaç: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/

 

Si estàs interessat/ada a sol·licitar aquest ajut per fer alguna rehabilitació, i vols comptar amb nosaltres, consulta’ns!