BLOCNAR

Projecte industrialitzat - 135m² - 215.000€

Aquest Habitatge de 135 m² incorpora elements industrialitzats que aporten avantatges respecte a l’obra tradicional, com la rapidesa en l’execució i una alta eficiència energètica.

 

 

El projecte inclou: 

 • Connexions desaigües i pluvials a xarxa general
 • Escomeses de llum, aigua i telecomunicacions
 • Canals pluvials
 • Connexió d'aigües negres fins a arqueta
 • Excavació de terres i pous
 • Graves i solera
 • Llosa de formigó
 • Bombeig formigó i provetes
 • Estructura amb entramat prefabricat
 • EPDM 
 • Façana amb acabat acrílic
 • Coronaments coberta plana (a joc amb les finestres)
 • Finestres de PVC
 • Trencaaigües finestres
 • Aïllaments i capa de compressió
 • Fals sostre
 • Enguixat de parets i sostres
 • Pintura interior
 • Gres porcellànic a terres, banys i terrasses exteriors
 • Sòcols DM hidròfug
 • Mobiliari de cuina
 • Electrodomèstics (forn, vitroceràmica y campana)
 • Portes interiors
 • Sanitaris i grifaries banys
 • Escala interior de fusta i passamà d'inox.
 • Instal·lació elèctrica, de fontaneria i telecos.
 • Il·luminació interior habitatge LED
 • Climatització i calefacció amb aerotèrmia - splits

 

 

 

 

215.000€ (solar no inclós)

 

Informa't: 671616073

info@blochabitatge.com

 

 

No inclou:  

 • El Solar
 • El projecte arquitectònic
 • Les taxes municipals per a l’obtenció de la llicència d’obres 
 • Les altes de subministraments
 • L’estudi geotècnic i topogràfic 
 • L’increment o reforç de fonamentació necessari en terrenys poc resistents (segons resultats geotècnic/topogràfic)
 • L’adaptació del terreny (moviment de terres) si aquest és inclinat ni la realització de murs de contenció
 • Piscina, paviments exteriors ni jardineria.
 • Les tanques perimetrals de la parcel·la tampoc estan incloses perquè depenen de la geometria del solar, i si estan ja construïdes o no

Realitzem pressupostos per a l’execució de les tanques perimetrals i adaptació del terreny, si és necessari.

*impostos no inclosos